ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И УСЛУГИ "ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ" ООД И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /АБОНАТИТЕ/

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящите Общи условия /ОУ/ регламентират взаимоотношенията между “ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД в качеството на предприятие предоставящо обществени електронно съобщителни мрежи и услуги съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС), наричан за краткост “ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД и потребителите и абонатите на кабелната мрежа за електронно съобщителни услуги чрез нея, наричани за краткост АБОНАТИ.

1.2. Настоящите ОУ са разработени съгласно изискванията на ЗЕС и общите изисквания регламентирани от него, съгласно който “ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД с ЕИК131343083, седалище и адрес на управление: гр.Елин Пелин, ул.“Никола Вапцаров”- 9, бл.8, ап.16 осъществява електронни съобщения на територията на община Ботевград, Софийска област.

1.3. Настоящите общи условия са неразделна част от Заявлението – Договор за включване към МРЕЖАТА, задължителни са за изпълнение от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и “ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД, освен ако абонатът е заявил изрично в Заявлението – Договор, че не ги приема. В този случай се прилага т.10,5 от настоящите ОУ.

1.4. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България

2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

3. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ

4. Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7. НАЧИНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

8. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

9. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ И АБОНАТИ

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11. ФОРС МАЖОР И ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

12. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

13. Идентификационни данни на ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ

ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ ООД

С адрес: гр.Елин Пелин, ул.“Никола Вапцаров”-9, бл.8, ап.16

ЕИК 131343083

Тел : 0723 66532

Адрес за кореспонденция :

Гр.Ботевград, Бул.“България” - 5 tv@botevgrad.com

Настоящите ОУ са са обявени на 24.02.2012г и влизат в сила от 24.03.2012г, с изключение на промените, които влизат в сила от 18.06.2013г.