ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА

ООБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА НА “ТРАНСКЕЙБЪЛ ТВ” ООД

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С тези Общи условия, наречени по-долу “Общи условия”, се уреждат условията, при които обществените далекосъобщителни оператори сключват договор с “Транскейбъл ТВ” ООД за услугата “Ползване на подземна тръбна мрежа” (Услугата).

1.2. Чрез тези Общи условия, се осигурява спазване на принципите за: а) публичност и прозрачност на договорените условия и срокове; б) равнопоставеност между операторите, ползващи Услугата.

1.3. Общите условия влизат в сила след публикуването им.

1.4. “Транскейбъл ТВ” ООД, наричано по-долу Транскейбъл ТВ, осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, цените и начините на плащане на своята Интернет страница – http://transcable.botevgrad.com/

1.5. Общите условия са задължителни за Транскейбъл ТВ и Операторите в тяхната цялост.

1.6. Общите условия са неразделна част от индивидуалния писмен договор между Транскейбъл ТВ и Оператора и стават задължителни за Оператора от датата на сключване на индивидуалния договор.

1.7. Тези Общи условия се прилагат и за оператори, които към датата на влизането им в сила ползват Подземната тръбна мрежа на Транскейбъл ТВ без да имат сключени индивидуални писмени договори.

1.8. В срок от 60 дни от влизане в сила на настоящите общи условия, операторите по т.1.6 и 1.7. имат право да прекратят сключените договори съответно да откажат ползването на услугата с изрично писмено изявление, отправено до Транскейбъл ТВ. Прекратяването на сключените договори съответно отказът за сключване на договор ще доведе до прекратяване на отношенията по повод ползване на Подземната тръбна мрежа на Транскейбъл ТВ със съответния оператор.

1.9. Индивидуалният договор се изготвя по образец, предложен от Транскейбъл ТВ с необходимите приложения и влиза в сила от датата на подписване на констативен протокол за предоставяне на Услугата. Договорът може да бъде изменян или допълван с допълнителни споразумения, подписани от страните. При изменение на Общите условия, сключените преди това договори се изменят съответно по реда посочен в изменението. Договорът и неговите допълнителни споразумения не могат да изменят Общите условия.

2. Страни

3. Описание на Услугата и условия за предоставяне

4. Процедура и условия за предоставяне на Услугата

5. Права и задължения на Страните

6. Цени и начин на плащане

7. Отговорност

8. Срок за ползване на Услугата

9. Прекратяване

10. Поверителност

11. Непреодолима сила

12. Прехвърляне

13. Отказ от права

Отказът на някоя от Страните да търси правата си за каквото и да било нарушение на другата Страна или неприлагане на някое от условията на настоящия договор не може да се счита за отказ от права за всички останали нарушения на същото условие или на което и да било друго от условията на настоящия договор. За да бъде валиден отказа от права, следва да бъде направен писмено и да бъде подписан от лице, което представлява Страната, която извършва отказа.

14. Права върху интелектуална собственост

15. Делимост на правата и задълженията

16. Решаване на спорове

17. Определения